سلام
تو این دو هفته من سه تا خواستگار داشتم که شرایطشونم هر سه در حد عالی بودند که هر سه رو رد کردم و خانوادم از دستم دل خورن که تا ابد که نمیخوای مجرد بمونی ؟
ولی من نه الان و نه فک کنم هیچوقت نتونم ازدواج کنم راستش به خانوادم و حتی به خواستگارام هم جواب درست و حسابی ندادم که چرا نه آوردم ولی دلیلشو به شما میگم شاید راهی باشه .
اینه که من بشدت از رابطه جنسی اول این که می ترسم دوم این که بشدت بدم میاد این که یکی بهم حتی دست بزنه .
در مورد همه این طور نیستم با دوستان دخترم راحتم و کنارشون میشینم دوست پسر هم نداشتم تا حالا ولی می دونم که نمیتونم کنارشون بشینم حتی سر کلاس دو تا پسر اومدن صندلی کنار م نشستن و من انقد فاصله گرفتم که کم مونده بود از اون ور صندلی بیفتم زمین اخرشم نتونستم بشینم پا شدم رفتم از کلاس بیرون اخه ترسیدم اگه برم صندلی دیگه ای بشینم بی احترامی بشه .
من چیکار کنم یعنی هیچ وقت نمیتونم رفتار مناسبی با جنس مخالفم داشته باشم در ثانی می ترسم اگه ازدواج کنم رفتارم درست نباشه و سریع عصبی بشم سر هر حرفی که مخالف عقایدم باشه و بی احترامی کنم فک کنم باید تنها بمونم.